Sierra Leone Youth initiative (SLYI )is een stichting opgericht in 2005 door Abubakarr Bangura, afkomstig uit Sierra Leone en is officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18078202.

De stichting stelt zichzelf het doel om de zelfredzaamheid van Sierra Leoonse kinderen en jongeren te stimuleren door hen de gelegenheid te geven een vak te leren en ondernemerschap onder hen te stimuleren. Op deze wijze kunnen zij zich actief inzetten en meedoen in de maatschappelijke ontwikkeling. Hierbij werkt de stichting mee aan het behalen van de Sustainable Development Goals van Verenigde Naties (SDG’s) in Sierra Leone.


Download SLYI Jaarverslag definitief.pdf

 


De Stichting Sierra Leone Youth Initiative (SLYI) heeft financiele ondersteuning ontvangen van de Gemeente Tilburg om het bovenstaande project in Sierra Leone uit te voeren (zie ook het projectplan voor referentie). Dit project is uitgevoerd van juni 2018 t/m februari 2019 door SEP Investment Services, een sociale onderneming in Sierra Leone. http://www.sep-sl.org/news/. Dit project draagt bij aan de SDG doelen 1, 4, 5,  11 en 17.
In dit eindverslag worden de inhoudelijke en financiele verantwoording gepresenteerd.
Down load full program here.


Download Financial Verantwoording-2019

Eindverslag

 


Jaarrekening 2018

verslaggeving toegepast.Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiëleovereenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening inaccountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaardDeze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de vooropgenomen.onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggevingen de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting isbasis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018De jaarrekening van Stichting The Sierra Leone Youth Initiative te Tilburg is door ons samengesteld op.

 

Download PDFSLYI JAARREKENING 2018

 


 

 


Last Updated (Friday, 27 September 2019 19:30)